Miljö

Miljöpolicy

Genom hög servicegrad och kompetens samt närhet mellan
kunder och personal tillsätter vi resurser och säkerställer
att miljölagar och myndighetskrav efterlevs samt att miljömål
på våra betydande miljöaspekter uppfylls.

Bildcenter i Lund AB bedriver ett aktivt arbete för att öka
resurseffektiviteten och minska sin miljöbelastning och
sina miljörisker.

Bildcenter i Lund AB ska särskilt lägga vikt vid följande punkter:

Vi ska alltid följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar
och föreskrifter som vi berörs av.

Vi ska ständigt förbättra vårt miljöledningssystem, miljöprestanda
samt betydande miljöaspekter.

Hög kompetens är en förutsättning för att vi ska kunna minska
vår miljöpåverkan. Vi ska ta tillvara och stimulera personalens
engagemang, intresse och kunnande inom miljöområdet.
Kontinuerlig utbildning av personalen ska ske för att stimulera
till ett högt miljömedvetande.

Vi väger in miljöhänsyn i alla delar av företagets verksamhet.
För att minimera vår miljöbelastning utvecklar och tillhandahåller vi
våra produkter och tjänster så att onödig miljöbelastning ej uppstår.